Lehrkräfte

Das Kollegium des Georg-Büchner-Gymnasiums umfasst mittlerweile über 100 Lehrerinnen und Lehrer. Im Moment unterrichten folgende Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule:

Kürzel- und Fächerliste – Lehrkräfte am GBG (Stand: August 2018)

ARB Arbogast DE/BI
AVI Avila Alvarez EN/SP
BCM Bachmann PH/MA
BKN Bakina EN/BI
BA Baksmeier EN/FR
BMS Batholomeus GE/EN
BAU Bause EK/GE
BEE Beermann DE/PL/WN
BEK Beker MA/PW
BNG Böning GE/LA
BGH Bögershausen CH/EN
BRD Brendel PO/EN
BNK Brunke BI/PH/MA
BTR Böttcher EN/SP
BU Budar DE/GE
BI Bui DE/PL
BUI Buitkamp GE/MU
BUE Büsing MA/PH
COR Cordemann GE/RE
DTZ Daentzer LA/RE
DPK Dupke MA/CH
DRE Drell MU/MA
EL Elspaß DE/MU
EML Emmel GE/PO
EGL Engel MU/FR
FLK Folkers MU/MA
FRE Freese GE/RE
GAI Gaida EN/FR
GIG Gieger MA/MU
GDM Goldmann DE/PL/WN
GTW Gottwald MA/PH
GUT Gutzeit DE/PW/TH
HAB Habenbacher FR/PW
HNK Hanke BI/EN
HRS Harries EK/SP
HS Harries MA/SP
HBT Harbart GE/LA
HLK Hilker EN/BI
HFD Hohlfeld EK/SP
HST Hollstein DE/GE
JES Jess DE/PL/WN
KFM Kaufmann BI/CH/SP
KFT Kreft BI/CH
KLE Klein DE/GE
KNP Knop DE/MA/GE
KOF Kofeld MA/PL/WN
KRO Krogh, von FR/MU
KRG Krüger EN/PW
KRM Krämer DE/GE
LD Land DE/PL/WN
LÜR Lüert GE/LA
LCK Lücke SP/EN
LÜD Lüddecke KU
MM Malkmus DE/PW
MRK Marks FR/RE
MQT Marquardt CH/SP
MGL Mertens-Glatz FR/GE
MGB Mögenburg RE/PL
MKE Mörke RE/DE
MOE Möhring MA/PH
NTB Netrobenko CH/BI
NO Nolte MA/PH/IN
NLT Nolte DE/PL
OLB Olbrich SP/MA
PLM Plagemann DE/BI
PSK Pustelnik EN/PW
RTZ Ratzsch EN/PL
RNK Reineke EN/GE
RND Reinemund PW/EN
RIM Riemeier BI/CH
RMR Remer DE/SP
RO Rohr BI/CH
RUD Ruderisch SP/MA
RTR Rüter SP/MA
RUL Ruland MU/FR
STZ Saatze DE/KU
SKI Sablowski MA/EN
SLZ Scholz MU/BI
SCP Schoppe FR/PH
SNP Schneppat SP/FR
SCL Schiel KU
SDT Schmidt MA/PH
SCH Schmidt, Dr. MU/EN
SRT Schort DE/GE
SWM Schwermann MA/PH
SIS Siesenop DE/MU
SEN Senf PW/SP
SBT Siebert KU/EN
SPG Springer EK/MA
STA Stanzick DE/RE
STF Steffen MA/SP
SBR Steinbrecher FR/SP
STL Sticherling MU/EN
STR Strohmeyer CH/PH
STM Strohmeyer GE/BI
THL Thöldtau EN/RE
UFF Urff von LA/SP/PL
URF Urff von DE/PL/WN
WAR Warmbold DE/PL/WN
WEI Weichert EN/BI
WH Weishoff KU/SP
WGM Wiegmann SP/MA
WKE Wilke EK/SP
WNK Winkler EN/PW
WIP Wippler GE/LA
ZA Zahn MU/EN

Das zeichnet uns aus